Planeta ziemia w kosmosie

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie istnieć popularna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana jest w postaci, kiedy nie prezentują w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia stosowanie w niej jakichś standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy piszą w niej składniki w jakości gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest też mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem wykonywa się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, że jest przestrzenią, w jakiej jeszcze lub przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a gdy występuje - rozwija się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez duże okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może przyjść czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie siedzi w trakcie prawidłowego działania, a jeżeli wystąpi - kieruje się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zaufania i higieny pracy.